Vedtekter for BCC Hamar

 

Stiftet 16.01.1999

[Endringer i vedtektene ble vedtatt i årsmøtet 16.12.2021.

Godkjent av styret i BCC Norge 19.01.2022.]

 

 

§ 1. Trosgrunnlag, formål og aktivitet

 

 • BCC Hamar er en lokal kristen menighet som baserer sin virksomhet på BCC-forbundets trosgrunnlag.

 

 • BCCs Hamar`s formål er å
  1. fremme den kristne tro slik den fremkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag blant alle mennesker og å lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
  2. fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet

 

 • Formålet fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og menighetsaktiviteter slik som møter og samlinger, søndagsskole, lovsang og musikk, barnevelsignelse, troendes dåp, nattverd, bibelundervisning, vigsling og andre lignende aktiviteter som er egnet til å fremme BCC Hamar`s formål.

 

 • Videre vil BCC Hamar samarbeide med medlemsorganisasjoner i BCC-forbundet som tilbyr barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling.

 

 

§ 2. Organisasjon

 

 • BCC Hamar er et selvstendig rettssubjekt regulert med egne vedtekter og med et selvstendig årsmøte, styre og økonomi

 

 • BCC Hamar har utelukkende personlige medlemmer.

 

 • BCC Hamar og dets medlemmer er tilsluttet BCC Norge, som er et offentlig registrert trossamfunn i Norge

 

 • BCC Hamar er medlem av BCC Norge og BCC-forbundet.

 

 

§ 3. Årsmøte

 

 • Årsmøte er BCC Hamar`s øverste myndighet i alle spørsmål som ikke faller innunder Forstanders myndighet.

 

 • Medlem som er 15 år eller eldre har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Myndige medlemmer kan la seg velge til BCC Hamar`s styrende organer.

 

 • Årsmøte skal blant annet:
  1. godkjenne innkalling/saksliste, velge ordstyrer og velge to representanter til å underskrive protokoll
  2. beslutte vedtektsendringer, jf. § 11
  3. behandle og godkjenne årsregnskap/årsberetning
  4. velge styrets medlemmer, jf. § 4.2
  5. behandle og godkjenne budsjett
  6. årlig velge representanter til representantskapsmøtet i BCC-forbundet og landsmøtet i BCC Norge
  7. behandle andre innkomne forslag og saker

 

 • Med unntak for vedtektsendringer (§11), fatter årsmøtet vedtak ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

 • Det skal avholdes ordinært årsmøte to ganger i året: første gang innen utgangen av juni måned, hvor årsmøtet minst skal behandle og godkjenne årsregnskap/årsberetning, og andre gang innen utgangen av november måned, hvor årsmøtet minst skal behandle budsjett for neste år.

 

 • Styret avgjør om årsmøte skal avholdes som fysisk møte, fjernmøte eller en kombinasjon. Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis det ønskes av styret, Forstander eller en femtedel av de stemmeberettigede medlemmene og følger for øvrig de samme regler som ordinære årsmøter.

 

 • Styret skal sende innkalling med agenda og tidspunkt for årsmøte til medlemmene senest fire uker før årsmøte. Saksdokumenter inkludert eventuelle uttalelser fra Forstander skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøte.

 

 

§ 4. Styret

 

 • BCC Hamar skal ha et styre. Innenfor budsjett og rammer fastsatt av årsmøtet, skal styret blant annet:
  1. ha ansvar for forvaltning av BCC Hamar sine eiendommer og midler, til fremme av BCC Hamar sin virksomhet, herunder ha fullmakt til å disponere over eiendommene og verdiene som eier, også ved salg eller pantsettelse
  2. sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten

 

 • BCC Hamar representeres utad av et samlet styre. Styret skal ha 3 til 7 medlemmer og minst 1 varamedlem. Styrets leder velges av styret. Styrets medlemmer velges for to år av gangen.

 

 • Styrets leder sørger for skriftlig innkalling til styremøter med 3 ukers varsel med mindre samtlige styremedlemmer aksepterer kortere frist. Styrets leder skal sørge for at alle styremedlemmene mottar innkallingen til styremøtet. Kan et styremedlem ikke møte, skal medlemmet sørge for innkalling av en av de valgte varamedlemmer.

 

 • Styrets leder er ordstyrer i styremøtene og sørger for protokollering av styrets vedtak. Protokollen underskrives av styremedlemmene.

 

 • Styret gjør vedtak i møte. Vedtak fattes med enstemmighet. Styremøter kan avholdes som fjernmøter dersom samtlige styremedlemmer samtykker til dette.

 

 • Ved uenighet om spørsmål som gjelder BCC-forbundet sin lære, ideologiske, etiske eller moralske spørsmål, skal saken alltid bringes inn for forstanderskapet for BCC-forbund for endelig avgjørelse.

 

 

§ 5. Forstander og medforstandere

 

 • Forstander og medforstandere (benevnt som Forstander i disse vedtekter) for BCC Hamar er ansvarlig for omsorgen for BCC Hamar`s medlemmer, og for forvaltning av menighetens lære. Forstander har videre ansvar for menighetens arrangementer og kristelige innhold.

 

 • Forstander for BCC Hamar utpekes av BCC Hamar etter bibelsk mønster slik det alltid har vært praktisert i BCC Hamar. Forstanderen skal godkjennes av forstanderskapet for BCCforbundet.

 

 • Forstanderen er ikke underlagt årsmøtet eller styret for BCC Hamar i spørsmål som gjelder forstanderens ansvarsområde som omtalt her.

 

 • Forstanderen skal rette seg etter instrukser og uttalelser fra forstanderskapet for BCCforbund i spørsmål som gjelder forstanderens ansvarsområde som omtalt her.

 

 • Forstanderskapet for BCC-forbund kan avsette forstander.

 

 

§ 6. Medlemskap

6.1. Vilkår for medlemskap

 

 • Medlemskap i BCC Hamar er åpent for fysiske personer bosatt i Norge som støtter og bekjenner seg til BCC Hamar`s trosgrunnlag og formål.

 

 • En person kan ikke være medlem av flere norske lokalmenigheter av BCC Norge til samme tid.

 

 • Medlem plikter å overholde BCC Hamar`s vedtekter og lovlige vedtak, retningslinjer m.m.

truffet av BCC Hamar og BCC Norge.

 

6.2. Innmelding og innvilgning av medlemskap

 

 • Person som er 15 år eller eldre kan selv søke medlemskap i BCC Hamar.

 

 • Barn under 15 år eller personer som er satt under verge kan meldes som medlem av den/de med foreldreansvar eller verge.

 

 • Medlemskap innvilges av forstander med virkning både for lokalmenigheten og BCC Norge. Medlemskap skal avslås hvis forstander finner at vilkårene for medlemskap ikke er oppfylt. Før vedtak om avslag treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for at forstander vurderer å gi avslag og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet, og informere om adgang til å klage innen tre uker fra mottatt avslag. Den som er nektet medlemskap kan påklage vedtaket til BCC Norges medlems- og varslingsutvalg, jf. BCC Norges vedtekter §§ 5-7 til 5-14 som gis virkning for BCC Hamar.

 

 • Styret i BCC Norge fatter instruks om administrativ håndtering av innmelding i norske lokalmenigheter samt føring av medlemsregister.

 

6.3. Utmelding og flytting

 

 • Utmelding kan gjøres muntlig eller skriftlig til forstander eller den som forstander har utpekt, og har virkning fra den dagen utmeldingen ble mottatt av menigheten. Utmelding får virkning både for lokalmenigheten og BCC Norge.

 

 • Person som er 15 år eller eldre kan selv avslutte sitt medlemskap.

 

 • Barn under 15 år eller personer som er satt under verge kan få sitt medlemskap avsluttet av den/de med foreldreansvar eller verge.

 

 • Medlem blir automatisk utmeldt ved død eller hvis medlemmet tar fast bopel utenfor Norge.

 

 • Hvis et medlem ikke har deltatt i BCC Hamar`s virksomhet i en periode på minst to år, kan forstander skriftlig anmode vedkommende om bekreftelse på fortsatt medlemskap. Hvis medlemmet ikke bekrefter medlemskap etter å ha mottatt minst to henvendelser med minst tre måneders mellomrom kan forstander avslutte medlemskapet.

 

 • Styret i BCC Norge fatter instruks om øvrig administrativ håndtering av utmelding samt hvordan en håndterer flytting mellom norske lokalmenigheter.

 

6.4. Deltakelse i BCC Hamar

 

 • Forstander kan fastsette målgruppe for de ulike deler av BCC Hamar`s aktiviteter, herunder hvilke arrangementer som er åpne for allmennheten. Hvis målgruppe ikke er fastsatt, er den åpen for alle som er medlemmer.

 

 • Personer som deltar i BCC Hamar`s virksomhet skal rette seg etter de ordensregler som er vedtatt av styret.

 

 • Beslutning om i enkelttilfeller å nekte en person adgang til eller foreta fysisk bortvisning fra en aktivitet anses ikke som sanksjon. Slik beslutning kan treffes av møteleder eller ansvarlig for aktiviteten når det foreligger saklig grunn for det. Slik beslutning kan ikke påklages.

 

6.5. Håndtering av medlemskapsspørsmål

 

 • Medlemskapsspørsmål i BCC Norge eller norske lokalmenigheter skal så langt mulig med endelig virkning løses innen BCC Norges styrende og dømmende organer som det fremgår av BCC Norges vedtekter (selvdømme). Bestemmelsene i BCC Norges vedtekter 5-7 til 5-14 gis virkning for BCC Hamar.

 

 • Vedtektene skal ikke anvendes i strid med ufravikelig lovgivning eller begrense den lovpålagte handleplikt som enhver har til å avverge en straffbar handling eller følgene av den (straffeloven § 196 eller tilsvarende).

 

 

§ 7. Forvaltning av BCC Hamar sine midler

 

 • BCC Hamar eies med alle bygninger, driftsløsøre, rettigheter og andre verdier fullt og helt av BCC Hamar uten andre begrensninger enn hva som måtte være tinglyst på eiendommen.

 

 • Eiendelene til BCC Hamar skal holdes atskilt fra andre midler.

 

 • Pengegaver eller andre gaver og ytelser til BCC Hamar, herunder dugnadsinnsats, gir ikke rettigheter av noen art til BCC Hamar eiendeler. Slike ytelser til BCC Hamar anses som endelige ved overdragelsen, og kan ikke tas tilbake uten særskilt rettsgrunnlag.

 

 • BCC Hamar sine midler avsettes til konkrete formål ved årsmøtets budsjettbehandling eller bevilgende vedtak. Gjennomføringen av slike formål skjer etter de til enhver tid gjeldende instrukser og fullmakter.

 

 • BCC Hamar har anledning til å ta imot pengegaver og andre personlige gaver fra medlemmer av BCC Hamar eller andre og som uavkortet skal overleveres til andre selskaper, foreninger eller stiftelser, både i Norge og i utlandet, som BCC Hamar har anledning til å yte gaver til i henhold til BCC Hamar formålsbestemmelse. Overføring av slike gaver er ikke betinget av foregående budsjettbehandling fra årsmøte.

 

 

§ 8. Regnskap og revisjon, kontrollkomité

 

 • Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 

 • Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes senest fem måneder etter årets utgang. Styret plikter å oppbevare regnskapet i tråd med regnskapslovens regler.

 

 • Ved regnskapsavslutningen for hvert år skal det minimum settes opp et regnskapssammendrag. Sammendraget skal inneholde oppstilling over menighetens eiendeler og gjeld ved årets begynnelse, et sammendrag av inntekter og utgifter i årets løp, og en oppstilling over eiendeler og gjeld ved årets utgang.

 

 • BCC Hamar sitt regnskap gjennomgås av en kontrollkomité eller valgt revisor. Hvis BCC Hamar`s regnskap ikke gjennomgås av revisor, skal det være en kontrollkomité som består av 3 – tre – medlemmer. Kontrollkomitéen oppnevnes av styret for BCC Hamar og bør bestå av minst en regnskapskyndig. Kontrollkomitéen skal attestere regnskapssammendraget. Kontrollkomitéen skal bekrefte at de attesterte verdier er til stede for så vidt ikke dette framgår av depotoppgave fra bank eller saldooppgave for bankinnskudd.

 

 

§ 9. Habilitet

 

Styremedlem eller medlem av kontrollkomité er ugild til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller noen som står ham nær at han må sies å ha særinteresse i saken.

 

 

§ 10. Erstatningsansvar

 

Styremedlem, medlem av kontrollkomité eller andre med verv for BCC Hamar kan pålegges av styret å erstatte skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder BCC Hamar eller andre.

 

 

§ 11. Vedtektsendring

 

Endring av vedtektene for BCC Hamar kan kun vedtas av BCC Hamar i årsmøtet. Vedtak om endring av vedtektene krever minst to tredjedelers flertall av de avgitte stemmene og deretter godkjenning av styret for BCC Norge.

 

 

§ 12. Oppløsning

 

Ved oppløsning av foreningen skal verdiene som finnes i foreningen brukes til å støtte andre organisasjoner som har samme formål som BCC Hamar. Vedtak om oppløsning fattes av årsmøtet med minst to tredjedelers flertall og må vedtas på to etterfølgende årsmøter.