Frivillig innsats i BKM Hamar

Den frivillige innsatsen er bærebjelken i BKM Hamars virksomhet. Menigheten har ingen lønnede stillinger. Dette er en tradisjon helt fra Johan Oscar Smiths første virksomhet i Horten tidlig på 1900-tallet. Menigheten var en hjertesak for han, og han ønsket at denne hjertesaken skulle være basis for alt som ble gjort, enten det dreide seg om å bidra med tid eller ressurser.

BKM Hamar både ønsker og legger opp til at denne tanken om hjertesak og frivillighet også skal være basis for vår virksomhet i dag. Vår oppgave er derfor å motivere og inspirere oss selv og de som vokser opp, slik at hjertesakene er varme. Menighetens oppgave er også å følge opp det frivillige arbeidet slik at de som bidrar opplever at deres innsats virkelig betyr noe for fellesskapet. (Artikkelen fortsetter under bilderekken)

Hva er våre hjertesaker?

BKM Hamar deler trosgrunnlag med Brunstad Christian Church (BCC). BCC ønsker å gi medlemmene i alle aldersgrupper livsglede og mening. For barna gjelder dette først og fremst trygghet, inkludering og mestringsfølelse. Et barn skal oppleve å bli forstått og respektert. Barnet skal oppleve å være en del av fellesskapet uten å gi slipp på sin individualitet. Vi mener dette gir et godt grunnlag for å utvikle seg som individ og få uttelling for sine evner og sitt talent. På dette grunnlaget ønsker vi også å formidle en levende og aktiv gudstro, som også kan inspirere til omsorg for andre.

BCC oppmuntrer ungdommer fra 17 år og oppover til å bli mentor for de yngre. Vi mener et slikt omsorgsarbeid gir både livsglede og mening. Det at det også er kriminalitetsforebyggende ser vi på som en viktig bieffekt. Mentorarbeidet gir mestringsglede, og blir derfor et viktig grunnlag for gode valg senere i livet. Det utføres også mange andre frivillige oppgaver i forbindelse med menighetslivet, slik som planlegging og gjennomføring av samlinger, fester og turer, vedlikehold av fasilitetene våre, styrearbeid, samt alle andre oppgaver som tilhørere menighetslivet.

Denne frivillige innsatsen er dypt forankret i Jesu ord om å leve og arbeide i kjærlighet til de andre.

Gode ressurser motiverer

Vi opplever at å bidra til andres livsglede gir mye glede og mening igjen. BKM Hamar har et bevisst forhold til støtte og oppfølging av mentorene. Vi har jevnlige mentormøter der aktuelle temaer og konkrete saker blir drøftet. Vi mener også at gode ressurser, både i form av fasiliteter og god økonomi, gir mye motivasjon. Derfor går en stor del av menighetens penger til denne virksomheten.

All mentorvirksomhet er frivillig. Som mentor gir du av din tid til de yngre, men man har også gode ressurser til rådighet. Vi opplever derfor at det er populært å være mentor. For å legge til rette for gode rammevilkår for de fremtidige generasjoner er BKM Hamar med i prosjektet Golden Heart. Se fjorårets årsrapport for BKM Hamar og for Brunstad Christian Church for mer informasjon om Golden Heart.