Fra styret

2021 ble også et år som skulle påvirkes av at vi er i en pandemi. Det har selvfølgelig begrenset mulighetene til å gjennomføre aktiviteter og fysiske samlinger, spesielt i perioder. Medlemmene har derfor hatt stor glede av online-sendingene lokalt og fra BCC Media, i tillegg til de trosoppbyggende samlingene som har vært mulig å gjennomføre. Vi vil også takke våre barne- og ungdomsmentorer som har utvist stor kreativitet og engasjement for å holde aktivitetene i gang så langt det lot seg gjøre i henhold til smittevernreglene.

På høsten 2021 økte vi satsingen på søndagsskolen med et ekstra søkelys på de eldste barna. Vi forsterket tilbudet til disse som vi kaller «rekruttene» ved å etablere egne samlinger for dem i tillegg til søndagsskolen.

Vi har hatt to årsmøter hvor det blant annet har blitt vedtatt å endre vedtektene, da det var behov for å spesifisere og tilpasse dem. Dette medfører økt medbestemmelsesrett for medlemmene sammenlignet med tidligere. På ekstraordinært årsmøte i desember ble det vedtatt at BKM Hamar går inn som medlem av BCC Norge og BCC- forbundet, og dermed endrer navn til BCC Hamar. Øvrige vedtektsendringer dette året er også gjort i henhold til standardvedtekter for lokalmenigheter i BCC Norge.

Vi vil, på vegne av medlemmene, takke hjertelig for den frivillige innsatsen som er lagt ned gjennom året, og for gavene til BCC Hamars virksomhet. Dette er selve fundamentet for at vi kan drive aktivitetene slik at barn og unge kan få trygge og gode oppvekstsvilkår, og at alle medlemmene får delta i trosoppbyggelse og oppleve samhold i det kristne fellesskapet.

Takknemlig hilsen fra styret i BCC Hamar