Ordensregler for BCC Hamar

 

Vedtatt av styret i BCC Hamar den 22.09.2022

 

1. Anvendelsesområde

· Ordensreglene gjelder under alle BCC Hamars aktiviteter, med unntak av deltakelse på konferanser i regi av BCC Event (under disse gjelder det egne ordensregler).

· Det kan i tillegg gjelde andre ordensregler for aktiviteten som kommer i tillegg til disse, eksempelvis knyttet til eiendommen hvor aktiviteten avholdes.

· Ordensreglene gjelder for alle som deltar på aktivitetene, også personer som ikke er medlemmer.

 

2. Orden, ro og respektfull oppførsel

· Vis respekt og hensyn til de andre deltakerne. Det skal særlig vises respekt for den enkeltes religionsutøvelse.

· Innrett deg etter anvisninger fra aktivitetsansvarlig/møteleder

· Under oppbyggelsessamlinger / gudstjenester hvor det er forkynnelse, skal man kle seg anstendig og sømmelig.

· Deltakere kan ikke filme, ta bilder, lydopptak o.l. av andre deltakere, særlig under religionsutøvelse, uten etter nærmere avtale med forstander/møteleder og deltakeren selv

· Bidra til å holde området ryddig og unngå forsøpling og annet rot

· Behandle menighetens og andres eiendeler på en god måte.

 

3. Uakseptabel atferd

Følgende former for atferd er uakseptabel på våre aktiviteter og kan medføre bortvisning.

· All form for mobbing, trakassering, sjikane, banning, utagerende / hensynsløs atferd, stalking, seksuelt krenkende adferd og annen plagende oppførsel

· Atferd som utgjør en risiko for andres eller eget liv, helse eller eiendom, herunder hærverk og grovt uaktsom bruk av menighetens eller andres eiendeler (og kan utløse erstatningsansvar)

· All bruk av rusmidler, alkohol, tobakk, snus o.l. under våre aktiviteter eller deltakelse i beruset tilstand

· Du kan ikke ta med kniv, slagvåpen, skytevåpen eller lignende på våre aktiviteter, så sant selve aktiviteten ikke krever det (jakt og fiske, friluftsliv etc.)

· Atferd i strid med norske lover og regler. Dette gjelder også brudd på trafikklovgivningen.

 

4. Andre årsaker til at du ikke kan delta på våre aktiviteter

Du kan ikke uten særskilt tillatelse delta på en aktivitet hvis du

· ikke er i aktivitetens målgruppe – se «Fastsettelse av målgruppe for lokalmenighetens aktiviteter».

· har et offentligrettslig besøksforbud mot en av de andre deltakerne på aktiviteten.

· er under tvungent psykisk helsevern, eller i soningskø eller under fengselssoning

· har fått et sanksjonsvedtak om deltakerbegrensning

Vilkår for deltakelse og ordensregler på konferanser på Brunstad er beskrevet i Veiledning – Medlemsbestemmelser for BCC Norge, punk 5.6.2.

 

5. Håndheving av ordensreglene

Ordensreglene kan håndheves av møteleder/aktivitetsansvarlig eller ordensvakter. Beslutning om bortvisning eller om å anmode politimyndighetene om bistand skal kun gjøres av møteleder/aktivitetsansvarlig med mindre det er nødstilfelle.