Vår adresse: BKM Hamar, Kurudveien 94, 2322 Ridabu, post@bcchamar.no

Styret i BKM Hamar: